Reklamační podmínky

Zákazník má možnost využít lhůtu k uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, a to v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Pro uplatnění reklamace využijte formulář on line, který se nachází zde.

Na zprávu odpovíme během několika hodin, nejpozději další pracovní den. Po zpracování Vašeho hlášení a rozhodnutí o opravě, pošleme k Vám kurýra, který vyzvedne od Vás poškozené zařízení. Opravené zboží pak odešleme k Vám zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Spotřebitel, který nekupuje zboží od prodávajícího má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo vyplní formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Obchodní zákoník uvádí, že podnikateli je umožněno odstoupení od kupní smlouvy po domluvě s prodávajícím.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení – zde.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A UPLATNĚNÍ REKLAMACE

A. ZÁRUKA

Nad rámec zákonných práv z vadného plnění poskytuje Prodávající Zákazníkům záruku na Zboží v délce 24 měsíců od koupě zboží. Na baterie elektrokoloběžek poskytuje Prodávající záruku za to, že si po dobu 6 měsíců od koupě zboží udrží kapacitu alespoň 80 % (dále jen „Záruka“). Poskytnutím Záruky se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů či baterie) způsobené obvyklým užíváním (např. brzdové destičky, brzdové čelisti, pneumatiky, prvky podvozku, duše apod.), ani na poškození Zboží (či baterie), které způsobí Kupující nebo které budou způsobeny vnějšími okolnostmi. Záruka se nevztahuje ani na vady nebo poškození vzniklá v důsledku nedodržení návodu k obsluze Zboží. Záruku rovněž nelze poskytnout, pokud bylo do Zboží (či baterie) zasaženo, a to jak odborným, tak i neodborným způsobem.

Záruka se dále nevztahuje na následující vady:

 1. Vady vzniklé mechanickým, tepelným nebo chemickým poškozením či vzniklé přítomností vody;
 2. Poškození způsobené nesprávným fungováním elektrické sítě Zákazníka používané pro nabíjení Zboží;
 3. Poškození způsobené přetížením zboží nad exploatační normy uvedené v návodu k obsluze;
 4. Poškození způsobené používáním nesprávných exploatačních materiálů;
 5. Poškození způsobené opravami a jinými činnostmi provedenými na Zboží jinou osobou než Prodávajícím, nebo jím autorizovanou osobou;
 6. Poškození způsobené předělávkami a konstrukčními změnami, změnami parametrů, demontáží Zboží a podobnými činnostmi;
 7. Zkrácení dojezdu elektrické koloběžky způsobené přirozeným opotřebením baterie nebo používání koloběžky v teplotě pod 5°C;
 8. Poškození vzniklé používáním elektrické koloběžky v rozporu s doporučením, určením a návodem k obsluze;
 9. Zkraty elektrické instalace způsobené nesprávným připojení elektrické koloběžky k nabíjení nebo z důvodu vadné elektrické instalace;
 10. Působení jakékoliv síly nebo vnějšího faktoru, jako jsou: povodeň, požár, krupobití, údery blesku nebo jiných přírodních katastrof nebo náhodných události, včetně ionizujícího záření, magnetického póle, chemických nebo mechanických činitelů, záplavy a jiných přírodních sil;
 11. Nesprávná přeprava, skladování, uchovávání, čištění nebo údržba elektrické koloběžky.

Záruka se nevztahuje na zkrácení dojezdu nebo zmenšení maximální rychlosti elektrické koloběžky, způsobené vnějšími faktory, jako jsou váha uživatele, styl jízdy, charakter terénu, druh povrchu, okolní teplota nebo povětrnostní podmínky.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá během přepravy. 

V případě uplatnění Záruky má Kupující nárok na odstranění vady její opravou, výměnou za nové Zboží, anebo vrácením zaplacené kupní ceny.

B. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Ustanovení této části se použijí pro případ uplatnění práv z vadného plnění a Záruky.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. V případě odeslání Zboží prostřednictvím poštovní zásilky je Kupující povinen přiložit i podrobný popis vady a jejího projevu, příp. využít formulář na webu E-shopu. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě zboží, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Zákazník je povinen dodat Zboží očištěné tak, aby Prodávající mohl reklamovanou vadu posoudit. Pokud Zboží nebude čisté, zaplatí Zákazník poplatek za znečištění pracoviště ve výši od 500 Kč do 2000 Kč.

Zákazník dodá Zboží s vybavením nezbytným pro jeho správní fungování (vč. návodů, software a výbavou – nabíječka, kabeláž, klíč, NFC) a s čitelným sériovým číslem.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci uplatněné Zákazníkem – spotřebitelem do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady a informování Zákazníka – spotřebitelem o vyřízení reklamace musí být provedena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Zákazník – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

V případě uplatnění reklamace Zákazníkem, který není spotřebitelem, se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci do 90 dnů ode dne převzetí zboží k reklamaci.

Zákazník je povinen převzít si reklamované zboží do 14 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Zákazníka. O tomto postupu musí Prodávající Zákazníka předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s přepravou raklamovaného Zboží k Prodavajícímu a zpět. Toto právo může Zákazník u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby nebo lhůty k uplatnění práv z vadného plnění. V případě oprávněně uplatněných práv ze záruky dle čl. 7 těchto VOP, nebo práv z vadného plnění Zákazníkem, který není spotřebitel, má takový Zákazník právo na náhradu poštovného pouze na území České republiky a Slovenska. 

Volbu způsobu vyřízení reklamace má Zákazník.